Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt


I Yhdistys

 

1. § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Pohjoinen Rotukissayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka on Oulu. Yhdistyksen virallinen kieli on suomenkieli.

 

2. § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kissojen arvostamisen ja tasavertaisuuden aikaansaamiseksi, edustaa rotukissatyötä Pohjois-Suomessa, valvoa ja ohjata rodunjalostustoimintaa, tutkia kissojen kasvatus- ja hoitokysymyksiä sekä järjestää kissanäyttelyitä.

Päämääräänsä yhdistys pyrkii näyttelyillä, julkaisutoiminnalla, esitelmillä, neuvonnalla, toimialansa koulutusta edistämällä sekä muulla vastaavanlaisella tarkoituksenmukaisella toiminnalla. Toimintaan sisältyy eläinsuojelutyön tukeminen mahdollisuuksien mukaan. Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia toimintansa tukemiseksi.

3. § Keskusjärjestö

Yhdistys on Suomen Kissaliiton jäsenjärjestö ja noudattaa Kissaliiton ja sitä kautta Federation Internationale Felinén (FIFe) kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja rotumääräyksiä.

II Jäsenet

4. § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki kissaharrastuksesta ja kissatyön edistämisestä kiinnostuneet henkilöt, joiden jäseneksi liittymisen yhdistyksen hallitus vahvistaa. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe-, nuoriso-, eläkeläis-, kannattaja-, ainais- tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen muu jäsen on varsinainen tai ainaisjäsen. Alle 15-vuotias on nuorisojäsen. Nuorisojäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi sen vuoden alusta, jonka aikana hän täyttää 15 vuotta. Kannattajajäsen, joka voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö, ei ole äänioikeutettu. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt kissatyötä. Ehdotus raukeaa, ellei kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista jäsenistä sitä kannata. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen äänivaltainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa. Yhdistyksen ulkopuolelta kutsuttu kunniajäsen ei ole äänioikeutettu.

5. § Jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaisilta -, perhe- ja nuorisojäseniltä kannettavien vuosittaisten jäsenmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen vaalikokous ottaen huomioon Suomen Kissaliiton vuosimaksut. Yhdistys pidättää oikeuden ottaa käyttöön liittymismaksun. Varsinaiset, perhe-, nuoriso- ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun kunakin vuonna tammikuun loppuun mennessä. Ainaisjäsenet suorittavat kertamaksuna varsinaisen jäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena. Kunkin vuoden jäsenmaksu tulee olla suoritettuna ennen kuin käytetään jäsenyyttä edellyttäviä palveluita kuten näyttelyihin ilmoittautumista tai pentueiden rekisteröimistä.

6. § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenellä on mahdollisuus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan katsoa hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä, jos 5. §:n mukaista jäsenmaksua ei makseta. Hän voi kuitenkin päästä jäseneksi jälleen suorittamalla kaikki laiminlyömänsä maksut.

Jäsenen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi yhdistyksen kokous erottaa, jos kaksikolmasosaa (2/3) kokouksessa paikalla olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Erottamispäätös tehdään kuitenkin vasta sen jälkeen, kun asianomaiselle annetusta kirjallisesta varoituksesta ei ole ollut apua.

Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti. Erotettu saa 30 päivän kuluessa puheenjohtajalle osoitetussa kirjeessä valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Eronneella tai erotetulla ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

III Hallitus

7. § Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja, vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä sekä kaksi tai kolme varajäsentä. Valinnan yhteydessä päätetään menettelystä, jolla varajäsen tulee varsinaisen jäsenen sijaan. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan. Lisäksi hallitus voi valita muita tarpeellisiksi katsottavia toimihenkilöitä ja toimikuntia, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen muista jäsenistä.

8. § Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksissa kullakin hallituksen läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Hallituksen tehtävänä on:

- panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset

- valmistaa, laatia ja esittää kokouksissa käsiteltävät asiat

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

- hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta

- nimetä avukseen toimikunnat ja –henkilöt

- ylläpitää yhteyksiä keskusliittoon sekä muihin koti- ja ulkomaisiin kissajärjestöihin

- toimittaa jäsenistölle ja keskusliitolle tarpeelliset tiedot

- pitää jäsenluetteloa

- ratkaista yhdistyksen jäsenyyskysymykset

- valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa

- ryhtyä niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii ja

- hoitaa muut esille tulevat asiat

9. § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varapuheenjohtajan kanssa, tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

10. § Päätösvalta

Ylin päätösvalta yhdistyksessä on jäsenillä. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.

11. § Kokoukset

Tili- ja vaalikokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Kaikki tässä mainitut kokoukset hallitus kutsuu koolle vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsut lähetetään jäsenille joko kirjeitse, sähköpostitse, tiedotteella jäsenlehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla.  Kokouskutsuun on liitettävä asialistaluonnos.

12. § Tilikokous

Yhdistyksen tilikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä kunakin kalenterivuonna.

Tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Esitellään yhdistyksen vuosikertomus

5 Esitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6 Vahvistetaan tilinpäätös

7 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille ja

8 Käsitellään muut työjärjestyksessä mainitut asiat

13. § Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokous pidetään marraskuun loppuun mennessä kunakin kalenterivuonna.

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet 7. §:n mukaisesti

5 Valitaan seuraavalle tilikaudelle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

6 Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat

7 Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma

8 Päätetään jäsenmaksuista

9 Käsitellään muut työjärjestyksessä mainitut asiat

14. § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista sitä vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa mainitaan.

15. § Esitykset kokoukselle

Asia, jonka jäsen haluaa esittää tili- tai vaalikokoukselle on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 30 päivää ennen kokousta.

V Muuta

16. § Tilinpäätös

Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja tarvittavat pöytäkirjat on esitettävä hyvissä ajoin tarkastusta varten yhdistyksen toiminnantarkastajille, jonka on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle 14 vuorokautta ennen tilikokousta.

17. § Sääntömuutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä niitä kannattaa.

18.§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samanlaisella määräenemmistölle kuin sääntömuutos ja vahvistettava kolme kuukautta myöhemmin pidettävässä ao. tarkoitusta varten kokoon kutsutussa kokouksessa edelleen samanlaisella määräenemmistöllä. Purkamisesta on ilmoitettava Suomen Kissaliitolle ja sen kautta Federation Internationale Felinélle (FIFe).

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä purkautumisen vahvistaneen kokouksen päätöksen mukaisesti sellaisen toiminnan hyväksi, joka parhaiten palvelee kissan asemaa.